Sociaal wijkteam

In alle gemeenten zijn professionals in lokale teams bezig handen en voeten te geven aan de transformatie van zorg in het Sociaal Domein. Voor de lokale teams worden allerlei benamingen gebruikt; Sociaal team, Wijkteam, Jeugdteam, Jeugd en gezin team, Centrum voor Jeugd en Gezin of varianten hiervan. Een belangrijke doelstelling van de transformatie is, door integraal werken, de verbinding te maken tussen Jeugdwet, WMO en Participatiewet.

Uitgangspunten in het kader van de Transformatie zijn: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; Normaliseren in plaats van problematiseren, Eigen kracht en Burgerkracht. Hoe in de dagelijkse praktijk vorm te geven aan deze uitgangspunten roept nog veel vragen op bij alle betrokkenen.

Hoe gaan we in gesprek met ouders over vragen over opgroeien en opvoeden? Hoe bevragen we ouders om vast te stellen wat zij zelf nog kunnen eventueel met mensen in hun omgeving? Hoe adviseren we hen daarbij? Hoe bepalen we dat ondersteuning van het sociale team of andere specialistische hulp nodig is? Hoe gaan we methodisch te werk bij het onderzoeken, analyseren, beoordelen, beslissen, adviseren en interveniëren? Hoe zit het met signaleren en melden van zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe zit het met privacyregels en wat zijn de relevante juridische kaders voor het sociale team?

VanMontfoort ondersteunt professionals bij het antwoord vinden op deze vragen en vormgeven aan de doelstellingen van de Transformatie. Ons aanbod scholing combineert het unieke van jeugd met een integrale benadering en sluit aan bij de vragen waar professionals in de sociale teams voor staan. Kenmerkend voor ons aanbod is dat het modulair opgebouwd is, alle modules samen vormen een samenhangend geheel, maar zijn ook los van elkaar te volgen. Beroepskrachten volgen alleen die onderdelen die aansluiten bij hun vragen en reeds aanwezige kennis en vaardigheden.

Speciaal voor medewerkers van het sociale wijkteam hebben wij de training Professionele oordeelsvorming in open inschrijving ontwikkeld, de startdatum is dinsdag 20 november 2018.