Sociaal wetenschappelijk onderzoek

Aan de hand van de vraag van de opdrachtgever stellen wij een passend en verantwoord onderzoeksvoorstel op. Daarnaast denken wij met de opdrachtgever mee en ondersteunen de opdrachtgever in het formuleren van de onderzoeksvraag. De medewerkers van VanMontfoort zijn bekwaam in uiteenlopende onderzoeksvaardigheden en methoden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij voeren verschillende soorten praktijk gericht sociaal wetenschappelijk onderzoek uit, variërend beschrijvend en verklarend onderzoek tot innovatieonderzoek en beleidsonderzoek.

VanMontfoort staat voor vernieuwing in de praktijk en vindt het belangrijk dat een dergelijke vernieuwing vanaf de start van de ontwikkeling wordt gevolgd door onderzoek. Een combinatie van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek geeft hierbij de juiste mix om de vernieuwing te volgen en eventueel, lopende de ontwikkeling bij te sturen.

Met een kwantitatieve monitor wordt gekeken of verwachte veranderingen in de cijfers terug te zien zijn. De monitor sluit aan op de bestaande registratiesystemen en voegt daar naar behoefte van de opdrachtgever items aan toe om de verwachte veranderingen in kaart te brengen, zoveel mogelijk afgezet tegen een andere manier van werken (experimenteel onderzoeksdesign). Het kwalitatieve onderzoek, aan de hand van diepte-interviews met cliënten en professionals, biedt inzicht in de werking van de vernieuwing in de praktijk.

In de afgelopen jaren hebben wij meerdere innovatieve vernieuwingen in de jeugdzorg en jeugdbescherming gevolgd met onderzoek:

 • De ontwikkeling van Verve in Overijssel in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • De ontwikkeling van Samenwerken Aan Veiligheid (SAVE) in Utrecht.
 • De (door)ontwikkeling van Beter Beschermd Plus in Rotterdam is samenwerking met de Hogeschool Leiden.
 • De ontwikkeling van de nieuwe jeugdbescherming bij Jeugdbescherming West.
 • Een monitor die de resultaten van Door Ontwikkeling Delta bij de William Schikker Jeugdbescherming in kaart heeft gebracht.
 • In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben wij de ontwikkeling van de (O)MPG aanpak gevolgd.

VanMontfoort heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd die beschrijvend of verklarend van aard zijn.

Bij een beschrijvend onderzoek brengen wij een fenomeen in kaart en bij een verklarend onderzoek zoeken wij naar mogelijke verklaringen waarom een bepaald fenomeen zich voor doet.

Voorbeelden beschrijvend en verklarend onderzoek

 • De Reclassering Nederland wilde weten hoe haar medewerkers omgaan met cliënten met een Lichte Verstandelijke Beperking. Wij hebben dit beschreven op basis van een literatuurstudie en interviews met medewerkers.
 • De jeugdzorgaanbieder JOOZT wilde graag de kenmerken van hun cliënten in instellingen weten. Wij hebben dit onderzocht aan de hand van een uitgebreid dossieronderzoek en op basis daarvan een doelgroepanalyse uitgevoerd.

VanMontfoort voert verschillende vormen van beleidsonderzoek uit. Deze onderzoeken beslaan de gehele beleidscyclus. Wij voeren zowel plan-, proces- en effectevaluaties uit voor de verschillende overheidslagen (gemeenten, provincies en rijksoverheid) op uiteenlopende thema’s en domeinen.

Daarnaast hebben wij ervaring met het uitvoeren van evaluaties van wetgeving. VanMontfoort heeft hierbij als voordeel dat de organisatie zowel sociaal wetenschappelijke onderzoekers als juristen in dienst heeft, waardoor zowel de onderzoekstechnische kant als de juridische technische kant meegenomen wordt in het onderzoek.

Voorbeelden beleidsonderzoek

 • De minister van Veiligheid en Justitie wilde het aantal criminele jeugdgroepen in Nederland drastisch verminderen. Wij hebben onderzocht in hoeverre dit beleidsvoornemen is gehaald door de aanpak van de criminele jeugdgroepen te evalueren.
 • Sommige jongeren worden geplaatst in een zorgproject in het buitenland. Het ministerie van VWS wilde graag weten in hoeverre deze vormen van zorg werkzaam zijn. Wij hebben dit onderzocht door de ervaringen van professionals en jongeren te beschrijven.
 • Het Samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse Risicojongeren wilde de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren in schooluitval, werkloosheid, criminaliteit en overlast terug brengen. Wij hebben de ontwikkeling van jeugdoverlast in de 22 gemeenten van het samenwerkingsverband onderzocht.
 • Na de landelijke implementatie van de Slachtoffer-dadergesprekken hebben wij deze implementatie onderzocht door alle betrokken partijen te betrekken door middel van interviews en middels een online enquête.

Voorbeelden evaluatie wetgeving

 • In 2008 is het van rechtswege vervallen van de verlofmachtiging in de tbs gewijzigd (wijziging art. 53 Rvt) naar aanleiding van een incident. Wij hebben dit geëvalueerd door te kijken naar welk effect de wijziging heeft gehad op de uitvoeringspraktijk.
 • Art. 304 van het Wetboek van Strafrecht biedt de mogelijkheid een strafverzwaring op te leggen van 1/3 indien er sprake is van kindermishandeling. We hebben de toepassing dit artikel bij kindermishandeling onderzocht: hoe vaak wordt het artikel toegepast en hoe ziet het vervolg in de strafrechtsketen eruit?