Cliëntervaringsonderzoek

VanMontfoort heeft ruime ervaring met cliëntervaringsonderzoek in de jeugdzorg- en jeugdbescherming. Met een ‘kaal’ onderzoek met vragenlijsten kan de gemeente snel en tegen lage kosten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Uitbreiding naar een kwalitatief onderzoek levert echter meer op voor de gemeente die het beleid wil afstemmen op de hulpvragers. Graag bespreken we met u welke vorm van onderzoek het best bij uw gemeente past.

Waaraan moet een dergelijk onderzoek voldoen volgens de WMO en Jeugdwet?
Een cliëntervaringsonderzoek onder gebruikers van de Jeugdwet moet worden uitgevoerd onder een representatief aantal personen die een vorm van (jeugd)hulp hebben gehad, waaronder jeugdigen met een individuele voorziening en jeugdigen die een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd hebben gekregen. In het onderzoek moet worden ingegaan op de volgende thema’s:

  • Toegankelijkheid van voorzieningen van jeugdhulp;
  • De kwaliteit van de jeugdhulp en de kinderbeschermingsmaatregelen;
  • De bijdrage van de jeugdhulp en de kinderbeschermingsmaatregelen aan het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen en het groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Waarmee kunnen we u helpen?
VanMontfoort biedt verschillende varianten cliëntervaringsonderzoek al naar gelang de wensen die u als gemeente heeft.

Basisvariant Jeugdwet
Als u kiest voor de basisvariant, voldoet u aan de wettelijke eisen.
De basisvariant bestaat uit de Modelvragenlijst Cliëntervaringsonderzoek, die is opgesteld door Stichting Alexander en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de VNG. Het voordeel van het gebruik van deze vragenlijst is de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Daarnaast is de vragenlijst gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst.

Wanneer u kiest voor de basisvariant doen we het volgende voor u:

  • We trekken een representatieve steekproef binnen uw gemeente. We nemen de steekproef ruim om een hoge non-response te ondervangen.
  • Via onze webapplicatie nemen we de vragenlijsten af bij de steekproef.
  • Vervolgens verwerken we de verzamelde gegevens en maken we een korte rapportage over de uitkomsten van het onderzoek.

Wat kost de basisvariant?
VanMontfoort kan de basisvariant jeugdwet voor u uitvoeren vanaf € 3.000,-
Het WMO onderzoek kan VanMontfoort voor u uitvoeren vanaf € 2.000,-
Neem voor meer prijzen contact op met een van onze onderzoekers.

Uitbreiding van de modelvragenlijst
Met de uitkomsten van de modelvragenlijst heeft u als gemeente een eerste indruk van de ervaringen van cliënten. Als u meer wilt weten dan alleen de modelvragen is het mogelijk om vragen en stellingen toe te voegen aan de standaardvragenlijst, die volgens u belangrijk zijn om na te vragen in uw gemeente.

Kwalitatief onderzoek: meer inzicht in de cliëntervaring
De kern van een cliëntervaringsonderzoek is het verhaal van de cliënt. De standaardvragenlijst geeft een globaal beeld van de ervaring van de cliënt; met kwalitatief onderzoek wordt komt het verhaal van de cliënt pas echt tot zijn recht.

Met het afnemen van de modelvragenlijst heeft u het cijfer dat de cliënt geeft aan de hulp, met kwalitatief onderzoek krijgt u daar ook de onderbouwing bij. VanMontfoort heeft 20 jaar ervaring met kwalitatief onderzoek waarbij het verhaal van de cliënt centraal staat. Daarom bieden wij de gemeente de optie om de modelvragenlijst uit te breiden met face-to-face interviews met cliënten. Na afname krijgt u een uitgebreide rapportage van de interviews zodat de ervaringen van de cliënt gemakkelijk voor u inzichtelijk worden.

Kosten toevoeging kwalitatief onderzoek
De kosten van kwalitatief onderzoek zijn afhankelijk van de wensen en vragen van de gemeente en van de omvang van de cliëntenpopulatie.

Uitbreiding onderzoek naar de WMO en eventueel Participatiewet
Graag bespreken we met u de mogelijkheid om het onderzoek uit te breiden naar de WMO, met ook daarbij de keuze tussen ‘kale’ vragenlijsten en een uitbreiding naar kwalitatief onderzoek.

Veel gemeenten streven naar integrale dienstverlening in het sociaal domein. Dit omvat uiteraard ook de dienstverlening vanuit de Participatiewet. Desgewenst kunnen we het onderzoek ook uitbreiden naar dit domein.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente?
Neem vrijblijvend contact op met een van onze onderzoekers.