Gedragsinterventies

De meeste interventies hebben we ontwikkeld in samenwerking met de praktijk en met financiële steun van de overheid of een onderzoeksfonds.

Sommige interventies zijn opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) of erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Hoewel de focus van deze interventies ligt bij het gedrag van het individu besteden wij altijd aandacht aan veranderingen in het gezin en andere systemen rond het individu.

De gedragsinterventies die wij ondersteunen zijn:

Nieuwe Perspectieven is een interventie voor jeugdigen van ongeveer 12 (soms 10) tot 23 jaar die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen en maatschappelijke overlast veroorzaken, hetgeen zich uit in (de neiging tot) delinquent gedrag.

De interventie duurt 3 maanden. Zij biedt de jeugdigen nieuwe kansen via een ambulant, kortdurend en activerend traject, waarbij de jongere wordt geleerd gebruik te maken van zijn positief ingestelde sociale contacten (netwerk). Daarbij worden ook zo veel mogelijk de ouders betrokken. Nieuwe Perspectieven heeft niet de pretentie alle problemen in drie maanden tot een oplossing te kunnen brengen. Nieuwe Perspectieven vervult voor de jongeren een brugfunctie naar reguliere maatschappelijke instituties waaronder scholen, sportverenigingen, het CWI, de werkwereld en de reguliere (jeugd)zorg. Bekijk de training Nieuwe Perspectieven hier.

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) biedt hulp voor jongeren na vrijheidsbeneming. NPT werkt op vrijwillige of gedwongen basis met jongeren van 16 tot en met 23 jaar van wie het delictgedrag samenhangt met antisociale denkpatronen, gedragsproblemen en vaardigheidstekorten.

De terugkeer van de jongere uit een justitiële jeugdinrichting of uit een instelling voor gesloten jeugdzorg /jeugdzorgplus wordt intensief begeleid. De interventiewerker zet (cognitieve) gedragsinterventies in de eigen context van de jongere in. De werkrelatie met de jongere is behalve intensief ook direct en doortastend. Het programma begint bij voorkeur al als de jongere nog vastzit, dit is echter niet noodzakelijk. De interventie duurt minimaal 9 maanden. Bekijk de training Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer hier.

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (NPT-LVB) tracht recidive terug te dringen door gedurende 12 maanden de jongere en zijn netwerk intensief te begeleiden.

Het betreft jongeren van 16 tot en met 23 jaar die functioneren op het niveau van een lichte verstandelijke beperking (LVB): een IQ van 50-70 of een IQ van 70-85 in combinatie met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen.

Training cognitieve vaardigheden voor justitiabelen met een lichte verstandelijke beperking.

Gedragsinterventie voor volwassen justitiabelen. Ontwikkeld in opdracht van en i.s.m. met Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R).

Gedragsinterventie voor jongeren. In opdracht van Raad voor de Kinderbescherming ontwikkeld, i.s.m. Expertisecentrum William Schrikker.

So-Cool is een individuele gedragsinterventie voor jongens en meisjes van 12 t/m 18 jaar (met uitloop naar 23 jaar), met een IQ van 50-85, met een gemiddeld risico op recidive die tekorten vertonen in de sociale probleemoplossingsvaardigheden. Er zijn twee varianten: So-Cool regulier heeft een duur van 40 uur en So-Cool verlengd heeft een duur van 50 uur voor de jongere.

In Control! is gericht op jongens van 12 tot en met 15 en 16 tot en met 21 jaar die agressieve delicten hebben gepleegd.

De interventie wordt gegeven in de gymnastiekzaal en is gestoeld op agressieregulatie- en ontspanningstechnieken, sociale vaardigheidstraining en cognitieve gedragstherapie. De training heeft tot doel het bereiken van een afname van recidive/het plegen van delicten. Na twee individuele gesprekken vinden 21 bijeenkomsten plaats, waarvan 18 groepsbijeenkomsten (6 deelnemers) en drie individuele bijeenkomsten. De persoonlijk begeleiders/mentoren en de ouders worden intensief bij de training betrokken.

Het behandelprogramma Grip op Agressie is positief beoordeeld door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Een prachtig resultaat voor Trajectum, waar wij trots op zijn! Het behandelprogramma is speciaal geschreven voor licht verstandelijk beperkten met ernstig agressief (delict)gedrag.

Het programma duurt ongeveer twee jaar en is opgebouwd uit zeven modules die aansluiten op het sociotherapeutisch milieu in de leefgroepen. De modules bestaan uit een theoretische onderbouwing, een handleiding voor cliënten, een handleiding voor de trainers, een opleiding, een managementhandleiding en de evaluatie en beoordeling.

In een periode van tien jaar is het programma beproefd en uitgewerkt binnen de klinische behandelafdelingen van Trajectum met cliënten vanaf 18 jaar. Vrijwillige cliënten maar ook cliënten met een rechtelijke maatregel, zoals bijvoorbeeld tbs, volgen het programma.

De deelnemers zijn positief. Zij geven aan nieuwe vaardigheden te hebben geleerd en die in verschillende situaties toe te kunnen passen, waardoor agressief gedrag niet meer aan de orde is.

Het behandelprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Het doel van ART /Aggression Replacement Training is het bereiken van een substantiële afname van geweld bij jongeren.

Met name het verminderen van frequentie, ernst en verschillende typen agressieve gedragingen(verbaal relationeel en fysiek in relatie tot anderen, zichzelf en materiële omgeving) om delicten en sociale uitsluiting te voorkomen.Dit gebeurt door beïnvloeding van de dynamische factoren die tot agressie leiden; de concrete doelen zijn:

  • vergroten van pro-sociale vaardigheden,
  • vergroten van het vermogen tot woedebeheersing en zelfcontrole,
  • bevorderen van het niveau van moreel redeneren en daarbij passend moreel handelen
  • verminderen van een gewelddadige denkstijl.

Het therapeutische gezinshuis The Mix van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ) is een woonvoorziening in de nabijheid van de stichting in Cadier en Keer.

In een huiselijke omgeving met regels en structuur wordt een woonplek voor zes jongeren met een machtiging gesloten jeugdzorg (jongens én meisjes) geboden. Het gezinshuis, dat begin november vorig jaar haar deuren opende, is een vervolgtraject na ontslag uit de gesloten of besloten afdeling van Icarus (onderdeel van SJSJ). De jongeren wonen in het huis samen met het gezinshuisouderpaar, dat verantwoordelijk is voor de begeleiding en zorg van de jongeren. De gezinsleden worden intensief begeleid door een team van professionals.

Titan is een resocialisatiebehandeling voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die problemen ervaren met het vinden en of behouden van werk of opleiding.

Het programma is gericht op toeleiding naar werk, opleiding of een andere zinvolle vorm van dagbesteding. De behandeling duurt maximaal anderhalf jaar.

Door Actium ontwikkeld dagbestedingsproject gericht op resocialisatie van risicojongeren. VanMontfoort heeft Titan beschreven voor indiening bij de Databank Effectieve Interventies van het NJi.

VertrekTraining

Bekijk hier de vertrektraining

Programma van Stichting Exodus, voor jongvolwassenen die uit detentie komen.

VanMontfoort is in de interventie aan het beschrijven voor indiening bij de Databank Effectieve Interventies van het NJi in opdracht van en in samenwerking met Stichting Exodus.