Werkatelier privacy en informatie-uitwisseling bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Intersectorale samenwerking bij veiligheidsrisico’s in gezinnen

Een integrale aanpak staat bij de gemeenten hoog in het vaandel. Zeker wanneer er veiligheidsrisico’s zijn voor kinderen in een gezin en bij andere vormen van (vermoed) huiselijk geweld. In theorie vindt iedereen veiligheid het belangrijkst. Maar in de praktijk blijft het uitwisselen van informatie tussen sectoren zoals de GGZ, de beschermingsketen, politie en justitie en de gemeentelijke teams problematisch. De inspecties constateren keer op keer, dat er meer intersectorale samenwerking nodig is. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van het sociaal domein. Maar hoe kan de gemeente de intersectorale samenwerking in de praktijk bevorderen?

Het werkatelier

Het werkatelier is een werkvorm die de gemeente kan inzetten in samenwerking met de verschillende sectoren rond gezinnen. In een bijeenkomst van een dagdeel wordt de intersectorale samenwerking uitgediept aan de hand van praktijkvoorbeelden die de instellingen zelf aanleveren. Door praktijkvoorbeelden van de instellingen zelf centraal te zetten, wordt voorkómen, dat er abstracte discussies ontstaan over privacy, tuchtrecht en veiligheid.

Methode

Voor de bijeenkomst heeft VanMontfoort een methodische werkvorm ontwikkeld, vanuit beproefde elementen zoals het analysemodel viervensters® en onze jarenlange ervaring met het verzorgen van leerbijeenkomsten, trainingen en opleidingen.

De bijeenkomst wordt begeleid door een ervaren procesbegeleider, die goed is ingevoerd in de praktijk van de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en een gespecialiseerde jurist die ruime ervaring heeft in het scholen van beroepsgroepen in de sociale sector en de gezondheidszorg op het terrein van privacy, tuchtrecht en informatie-uitwisseling.

Deelnemers

Een werkatelier levert het beste rendement wanneer er deelnemers zijn vanuit de GGZ Volwassenenzorg, GGZ-jeugd, gemeente, sociaal wijkteam/expertteam, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instelling, jeugd- en opvoedhulp, politie en justitie. De gemeente kan er voor kiezen om andere sectoren toe te voegen, zoals het onderwijs of de somatische gezondheidszorg (huisarts, kinderarts, jeugdarts).

Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij in hun instelling een inhoudelijke sleutelpositie innemen, bijvoorbeeld als behandelcoördinator.

Bij de gebruikte methode past een maximum van ongeveer 15 deelnemers.

Voorbereiding en inbedding

We bereiden de bijeenkomst samen met de gemeente voor, zodat het werkatelier optimaal aansluit bij de actuele situatie en waar mogelijk wordt ingebed in het lopende beleid.

De voorbereiding betreft de keuze van uit te nodigen instellingen, de wijze waarop de instellingen worden benaderd, de belangrijkste thema’s en de planning van de bijeenkomst.

Ervaring met de werkateliers

In het afgelopen jaar heeft VanMontfoort in diverse gemeenten een werkatelier geleid. De reacties van de gemeenten en van de deelnemers zijn zeer positief. Met name de verbinding tussen de vraagstukken in de praktijk, het gemeentelijke beleid en de wet wordt gewaardeerd.

“Door met een eigen casus aan de slag te gaan, kwam ik er achter dat ik onbewust van de juiste mensen toestemming had gevraagd om informatie uit te wisselen. Prettig dat ik dat voor een volgende casus nu ook helder heb.”

“Een heldere duidelijke uitleg over wat ik wel of niet mag delen qua informatie en met wie.”

“Fijn om te merken dat er niet alleen naar de wet wordt gekeken, maar ook hoe ik daar handen en voeten aan kan geven in mijn werk.”

Investering voor de gemeente

Voor het leiden van een werkatelier door een procesbegeleider en een gespecialiseerde jurist inclusief de voorbereiding samen met de gemeente brengen wij € 2.975,- in rekening. Dit bedrag is exclusief reiskosten en inclusief overige kosten. BTW is vrijgesteld.

Meer informatie en aanmelding

Wilt u een werkatelier aanvragen, of heeft u behoefte aan meer informatie?

Neem dan gerust contact op met onze senior adviseur Annika Verhagen.

E-mail: av@vanmontfoort.nl