De taak van gemeenteraadsleden is drieledig: controlerend, vertegenwoordigend en kaderstellend. Sinds 1 januari heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor onder andere de jeugdhulp er bij gekregen. Dat betekent dat de raadsleden zich dit beleidsterrein moeten eigen maken. Het zwaartepunt van de uitvoering van de jeugdhulp ligt in de meeste gemeenten bij de wijkteams/sociale teams/lokale teams. Met welke dilemma’s worden zij geconfronteerd in het uitvoeren van die jeugdhulp? Hoe te handelen als bijvoorbeeld een kind getuige is geweest van huiselijk geweld? En als er sprake is van maatregelhulp (hulp op basis van een door de kinderrechter uitgesproken maatregel van kinderbescherming), wat zijn dan de dilemma’s waar de (gezins)voogden mee te maken krijgen? Wat te doen als de meest passende hulp niet beschikbaar is? En wat als zich ernstige incidenten of calamiteiten voordoen, die mogelijk breed worden uitgemeten in de pers?

Deze en andere vragen staan centraal op gemeentelijke interactieve debatavonden die VanMontfoort organiseert. De debatavond is bedoeld voor raadsleden. Aan de hand van reële casussen (bijvoorbeeld: vechtscheiding, partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling, samenwerking tussen instellingen) wordt stilgestaan bij dilemma’s die zich in de jeugdhulp voordoen. De casussen worden in ‘etappes’ behandeld. Per ‘etappe’ komt er extra informatie beschikbaar die het oordeel van de raadsleden eventueel verandert. De opzet is interactief: raadsleden geven hun antwoorden via stemkastjes, waardoor een totaaloverzicht van de gegeven antwoorden direct beschikbaar is. Aan de hand van de casus en de gegeven antwoorden vindt vervolgens het gesprek plaats.

Het aanbod van VanMontfoort is een programma van 2 uur waarin maximaal 3 casussen aan bod komen. Wij voeren eerst een voorbereidend gesprek over de specifieke lokale situatie; we sluiten met de wethouder kort wat diens bijdrage aan de debatavond zal zijn en we passen de casussen zo nodig aan de lokale situatie aan. De avond wordt begeleidt door twee van onze adviseurs.

Geïnteresseerd om ook in uw gemeente een debatavond te organiseren?

Voor informatie of een aanbod op maat kunt u zich wenden tot Joost van den Braak of Mariska van der Steege.