Gemeenten

Onze zusterorganisatie De Thuisbasis Sociaal werk voert in opdracht van de gemeente sociale wijkteams of specifieke programma’s uit. Zie www.dethuisbasis.nl.

Ons aanbod ontwikkelt zich voortdurend in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Hieronder geven we enkele actuele thema’s weer van ons werk voor gemeenten. Heeft u als gemeente een vraag, dan bespreken we graag met u de mogelijkheden om een aanbod op maat te maken.

Het lokale team als inkoper

Transformatie door het versterken van de professionele oordeels- en besluitvorming in de lokale teams.

Om de ambitie van de transformatie waar te maken, willen gemeenten een verandering naar resultaat gerichte inkoop.  Maar het bepalen van het resultaat van jeugdhulp is geen exacte wetenschap. Wij ondersteunen verschillende gemeenten bij het vertalen van het beleid naar de dagelijkse praktijk van de consulenten of lokale teams. Hoe kan de gemeente het algemene beleid ‘resultaatgericht inkopen’ implementeren?

De transformatie binnen de gemeente

Voldoet de gemeentelijke organisatie zelf aan het ideaal van de transformatie?

De gemeenten geven de uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein de opdracht om te werken op basis van de transformatie: integraal en zonder schotten. Niet de verantwoordelijkheid overnemen, maar de eigen kracht van mensen en netwerken versterken. Voorop stellen van (herstel van) het gewone leven.

In hoeverre heeft de gemeente deze idealen gerealiseerd in de eigen gelederen? Werkt de gemeente zonder schotten tussen de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet? En tussen het sociaal domein en het domein veiligheid?

Werken de medewerkers van de gemeente (consulenten, beleidsmedewerkers, leidinggevenden) zelf volgens de principes van de transformatie?

VanMontfoort voert voor enkele gemeenten een programma uit van deskundigheidsbevordering en cultuurverandering in de gemeentelijke organisatie. Vorm en omvang van dit programma stellen we op maat van de vraag van de gemeente samen. Immers: de gemeente werkt aan de verandering en wij zijn daarbij ondersteunend.

Jeugdhulp, ouders en onderwijs

De samenwerking tussen jeugdigen, ouders, leerplicht, passend onderwijs en jeugdhulp gaat vaak goed, maar kan nog beter.

De gemeente heeft een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van jeugdhulp en onderwijs. Dat gaat over instanties, maar in het licht van de transformatie staan de jeugdige en de ouders centraal. De instanties vormen de kring om de jeugdige en de ouders onderwijs te geven en waar nodig ondersteuning te bieden. Het kind is ongedeeld en daarom moet de ondersteuning vanuit de verschillende instanties en wetten voor het kind en de ouders één geheel vormen. Er zijn reeds talloze initiatieven en vormen van overleg. Veel gaat goed. Maar de ambitie van de transformatie gaat verder.

VanMontfoort heeft een programma ontwikkeld om de samenwerking jeugd-ouders-school concreet te maken en te borgen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze senior adviseur Annika Verhagen, E av@vanmontfoort.nl M 06-23 01 27 76

De keten van jeugdbescherming

Ontschotten door het kind en de ouders centraal te zetten.

Hoeveel instanties komen zij tegen? Overal in het land is het een uitdaging voor de gemeenten om vorm te geven aan hun verantwoordelijkheid voor de beschermingsketen. Op de meeste plaatsen zijn de lokale teams, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instelling los van elkaar georganiseerd. Hoe kan de gemeente in deze situatie de ambitie van ontschotten en van één-gezin, één plan waarmaken?

In opdracht van de gemeenten in Midden- en West Brabant voert VanMontfoort een onderzoek uit naar de werking van de keten van jeugdbescherming. Hoe verloopt de route langs het lokale team, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechter, de Gecertificeerde Instelling en de aanbieders? Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de samenwerking? (Hoe) kan het eenvoudiger? Welke inhoudelijke verbeteringen zijn er mogelijk door meer gezamenlijk onderzoek te doen en interventies uit te voeren?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze adviseur Elise Sondorp, E es@vanmontfoort.nl M 06-35 11 70 50

Verder doen wij voor gemeenten: 

Privacy en het uitwisselen van informatie over cliënten

Incidentonderzoek

Het perspectief van de cliënt